GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd men också att underlätta för företag att verka inom EU med enhetliga regler. GDPR är en lag som alla företag, myndigheter och organisationer, även bostadsrättsföreningar, måste känna till och följa.

Styrelsen för Östsvenska Beagleklubben och Svenska Beagleklubben för ett medlemsregister med namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi lagrar aldrig mer information än vad som krävs för ändamålet och inga uppgifter publiceras eller lämnas ut till någon, ej heller andra medlemmar. Syftet med registret är att kunna skicka information till föreningens medlemmar och kontakta medlemmar i aktuella frågor. Informationen raderas alltid vid utträde ur föreningen.

Utöver detta har Svenska Beagleklubben tillgång till information om föreningens medlemmar, t.ex. person- och bankuppgifter.

För mer information eller frågor om föreningens lagring av personuppgifter kontakta styrelsen via e-post på adressen styrelsen@ostsvenskabeagleklubben.se.

Syfte
En förening hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med den här policyn är att tydliggöra hur vi i Östsvenska Beagleklubben behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med att föreningen värnar om din integritet. Genom policyn får du även veta vilka personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Som förening har vi en skyldighet att följa det regelverk vad gäller exempelvis förande av medlemsregister. Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte, annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter föreningen har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi? Föreningen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs. när föreningen behöver personuppgiften för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt samtycke från dig som medlem.

Här följer exempel på personuppgifter föreningen behandlar:

Namn
Personnummer
E-postadress
Telefonnummer
Uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger

Vilken information ger vi till dig?
Som medlem i Östsvenska Beagleklubben har du alltid rätt att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen och kan på så sätt enkelt se vilka uppgifter föreningen har registrerat. Du får även ta del av denna policy och du kommer även få information om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som rör dina personuppgifter och/eller ättigheter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla föreningens förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Föreningen Östsvenska Beagleklubben är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att föreningen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.